Bostadsrättsföreningen drivs till självkostnad
Bostadsrättsföreningens medlemmar äger tillsammans föreningens tillgångar. Alla har ansvar för sin lägenhet men också för fastigheten som sådan, hus och utemiljö. Som medlem i föreningen har man insyn i föreningens ekonomi och förvaltning av den gemensamma egendomen.
En bostadsrättsförening har inget vinstsyfte utan drivs till självkostnad. Föreningens kostnader och utgifter delas av föreningsmedlemmarna och betalas som boendekostnad.

Du kan påverka ditt boende
Möjligheten att kunna påverka regler för boendet och sin bostandard genom att vara aktiv på medlemsmöten är den största tillgången med föreningsformen. Genom föreningens styrelse kan man som medlem begära att en viss fråga diskuteras på ett styrelsemöte. Man kan även skriva en motion som tas upp till behandling vid årsmöte. Det är både en rättighet och en skyldighet att vara aktiv i föreningen men man behöver inte sitta med i styrelsen för att kunna påverka. Att ha funderingar om bra boende och ha förslag kring detta innebär ju även det att vara aktiv. Huvudregler för föreningen, medlemskap och medlemsansvar är lag- och stadgebundna. Bostadsrättslag, föreningens stadgar och medlemsmötesbeslut är vad en medlem i föreningen förbinder sig att följa.

Sälja lägenheten
Man kan sälja lägenheten när man vill och styrelsen får inte ha några synpunkter på priset. Däremot ska styrelsen godkänna köparen som medlem i bostadsrättsföreningen.

Stämma
En gång om året håller föreningen ordinarie föreningsstämma. Du är då med och beslutar om kostnader och service i din boendemiljö. Då är du även med och väljer styrelse och revisorer bland medlemmarna. Har du intresse av att arbeta i bostadsrättsföreningen kan du bli invald i styrelsen. Styrelsen sköter sedan det löpande arbetet inom föreningen och ansvarar för den tekniska driften samt den ekonomiska förvaltningen. Som medlem kan du under året lämna in förslag och motioner till årstämman. Motioner skall, för att kunna tas upp vid kommande årsstämma, vara inlämnade senast mars månads utgång.

 

Uppsägning av medlem
I vissa fall kan en bostadsrättsförening enligt bostadsrättslagen och föreningsstadgarna säga upp en medlem. Detta kan ske om:

I de flesta fall har bostadsrättshavaren möjlighet att rätta till det som blivit fel.
Mer om föreningens regler finns att läsa under Stadgar.

Värme och vatten är föreningens drygaste driftkostnad.
Du kan hjälpa till att hålla kostnaderna nere.

Vi hjälps alla åt att hålla hus och kringområden i gott skick och ordnar gemensamma aktiviteter i mån av intresse.